Wydawca treści Wydawca treści

projekty i fundusze

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2020R.

W 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin były realizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

Konkurs „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”. Konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierały kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (m.in. jelenie, daniele, sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl). W 2020 roku w konkursie wzięło udział 15 szkół i 447 uczniów, którzy zebrali ponad 34 tony kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

Doposażenie Labiryntu Wiedzy Przyrodniczej Nadleśnictwa Podanin w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych społeczeństwa. Jednym z głównych elementów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin jest Ośrodek Edukacji Leśnej. W jego skład wchodzi między innymi Labirynt Wiedzy Przyrodniczej (www.labiryntwiedzy.pl). Aby poszerzyć ofertę edukacyjną i uatrakcyjnić realizowane zajęcia zakupiono pomoce dydaktyczne: mega puzle, pluszowe ptaki, skrzynię i skrzynki drewniane, grę edukacyjną i rollery. Efektem ekologicznym projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl).

Doposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin w System Oznaczania i Informacji. W ramach działania Nadleśnictwo zakupi 990 tabliczek opisujących rośliny w Arboretum. Tabliczki będą zawierały takie informacje jak: nazwa gatunkowa w języku polskim i łacińskim, krótką charakterystykę roślin oraz QR kod przekierowujący w dedykowanej aplikacji do zdjęć z różnych pór roku oraz wielu informacji encyklopedycznych. Powstanie dzięki temu system oznaczeń i informacji o roślinach występujących na terenie Arboretum. Efektem ekologicznym projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat szeroko pojętej ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Ze względu na pandemię wirusa Sars-Cov-2, przedsięwzięcie zostanie zakończone w marcu br. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl).

Budowa turystycznego szlaku rowerowego na terenie Leśnictwa Drążki. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży oraz Urzędu Gminy Budzyń, w ramach działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wybudowany turystyczny szlak rowerowy ma długość ok 3,6 km i przebiega wzdłuż drogi powiatowej nr 1488, pomiędzy miejscowościami Budzyń i Dziewoklucz. Głównym celem projektu jest ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2. Dodatkowo przedsięwzięcie pozwala zaspokoić potrzeby realizacji aktywnego wypoczynku na obszarze leśnym i wzmocnić kapitał społeczny wśród osób korzystających. Jednocześnie ukierunkowanie ruchu turystycznego na ten fragment lasu, pozwala chronić cenne przyrodniczo tereny w innych częściach Nadleśnictwa.

„Ochrona ptaków oraz rzadkich, zagrożonych i ginących roślin naszej strefy klimatycznej poprzez założenie kolekcji gatunków i zwiększenie atrakcyjności zagospodarowania turystycznego w Nadleśnictwie Podanin – etap II” projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach osi 4, WRPO 2014+ (https://wrpo.wielkopolskie.pl/).

Celem projektu jest utrzymanie bioróżnorodności w północnej Wielkopolsce poprzez odbudowę populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny. Zadanie polega na założeniu kolekcji gatunków zagrożonych, rzadkich i chronionych drzew, krzewów oraz bylin na terenie Nadleśnictwa Podanin. Będzie swoistą bazą genetyczną zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków miejscowej strefy klimatycznej, która będzie mogła posłużyć w przyszłości do zbioru nasion i zrzezów. Przyczyni się również do budowania w społeczeństwie świadomości o roli zbiorowisk roślinnych w ochronie rzadkich i zagrożonych gatunków z jednoczesnym uświadamianiem znaczenia roślin w wielu dziedzinach życia jak: gospodarka, medycyna itp. Powstałe nasadzenia będą promowały wiedzę o znaczeniu roślin w środowisku a także zobrazują praktyczne możliwości zagospodarowania krajobrazu za ich pomocą. Obiekt ma służyć kierowaniu ruchu turystycznego i zmniejszyć presję społeczną na zagrożone gatunki roślin i ptaków żyjących na terenie Nadleśnictwa Podanin oraz terenach przyległych.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2019R.

W 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierały kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (m.in. jelenie, danielem sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl). W 2019 roku w konkursie wzięło udział 12 szkół i 499 uczniów, którzy zebrali ponad 23 tony kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

„Ochrona ptaków oraz rzadkich, zagrożonych i ginących roślin naszej strefy klimatycznej poprzez założenie kolekcji gatunków i zwiększenie atrakcyjności zagospodarowania turystycznego w Nadleśnictwie Podanin – etap II” projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach osi 4, WRPO 2014+ (https://wrpo.wielkopolskie.pl/).

Celem projektu jest utrzymanie bioróżnorodności w północnej Wielkopolsce poprzez odbudowę populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny. Zadanie polega na założeniu kolekcji gatunków zagrożonych, rzadkich i chronionych drzew, krzewów oraz bylin na terenie Nadleśnictwa Podanin. Będzie swoistą bazą genetyczną zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków miejscowej strefy klimatycznej, która będzie mogła posłużyć w przyszłości do zbioru nasion i zrzezów. Przyczyni się również do budowania w społeczeństwie świadomości o roli zbiorowisk roślinnych w ochronie rzadkich i zagrożonych gatunków z jednoczesnym uświadamianiem znaczenia roślin w wielu dziedzinach życia jak: gospodarka, medycyna itp. Powstałe nasadzenia będą promowały wiedzę o znaczeniu roślin w środowisku a także zobrazują praktyczne możliwości zagospodarowania krajobrazu za ich pomocą. Obiekt ma służyć kierowaniu ruchu turystycznego i zmniejszyć presję społeczną na zagrożone gatunki roślin i ptaków żyjących na terenie Nadleśnictwa Podanin oraz terenach przyległych.

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2018R.

W 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl). W 2018 roku w konkursie uczestniczyło 776 uczniów z 13 szkół kótrzy łacznie zebrałi 55 ton kasztonów i żołędzi, w tym 482 uczniów, zebrało co najmniej 20 kg nasion. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

„Doposażenie labiryntu wiedzy przyrodniczej do edukacji ekologicznej społeczeństwa w sprzęt audiowizualny". Celem projektu jest propagowanie wiedzy przyrodniczo-leśnej wśród osób uczestniczących w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych. Przedsięwzięcie polegało na wyposażeniu istniejącego obiektu w sprzęt audiowizualny, w tym między innymi 2 telewizory LED, przenośny komputer oraz system nagłośnienia i mikrofony. Zakup w/w elementów jest niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przez pracowników Nadleśnictwa dla zorganizowanych grup. Przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podniesienia profesjonalizmu w przekazie informacji.  Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl).

„Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem dydaktycznym do edukacji ekologicznej społeczeństwa na terenie Leśnictwa Lipiny wchodzącego w skład Nadleśnictwa Podanin”. Celem projektu jest propagowanie wiedzy przyrodniczo-leśnej wśród lokalnej społeczności oraz polepszanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, przyrodnikami oraz Nadleśnictwem Podanin. Wpłynie pozytywnie na stosunek osób korzystających z powstałej infrastruktury do ochrony przyrody i gospodarki leśnej. W ramach przedsięwzięcia powstała wiata edukacyjna wyposażona w elementy edukacyjno-turystyczne. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl)

„Rozbudowa ścieżek do edukacji ekologicznej społeczeństwa”. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie społeczeństwa z informacjami dotyczącymi ochrony przyrody. W ramach projektu powstała ścieżka dydaktyczna zlokalizowana przy miejscach postoju pojazdów na terenach leśnych Nadleśnictwa. Składa się z 24 tablic zawierających informacje kształtujące nawyki kultury ekologicznej. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl).

Na terenie Nadleśnictwa Podanin realizowane są jednocześnie dwa projekty dotyczące wspólnego przedsięwzięcia tzw. „Arboretum przy Nadleśnictwie Podanin”:

1. „Ochrona gatunków rzadkich, zagrożonych i ginących roślin naszej strefy klimatycznej poprzez założenie kolekcji gatunków w Nadleśnictwie Podanin” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl).

2. „Ochrona ptaków oraz rzadkich, zagrożonych i ginących roślin naszej strefy klimatycznej poprzez założenie kolekcji gatunków i zwiększenie atrakcyjności zagospodarowania turystycznego w Nadleśnictwie Podanin – etap II” dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach osi 4, WRPO 2014+.

Celem projektów jest utrzymanie bioróżnorodności w północnej Wielkopolsce poprzez odbudowę populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny. Zadanie polega na założeniu kolekcji gatunków zagrożonych, rzadkich i chronionych drzew, krzewów oraz bylin na terenie Nadleśnictwa Podanin. Będzie swoistą bazą genetyczną zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków miejscowej strefy klimatycznej, która będzie mogła posłużyć w przyszłości do zbioru nasion i zrzezów. Przyczyni się również do budowania w społeczeństwie świadomości o roli zbiorowisk roślinnych w ochronie rzadkich i zagrożonych gatunków z jednoczesnym uświadamianiem znaczenia roślin w wielu dziedzinach życia jak: gospodarka, medycyna itp. Powstałe nasadzenia będą promowały wiedzę o znaczeniu roślin w środowisku a także zobrazują praktyczne możliwości zagospodarowania krajobrazu za ich pomocą. Obiekt ma służyć kierowaniu ruchu turystycznego i zmniejszyć presję społeczną na zagrożone gatunki roślin i ptaków żyjących na terenie Nadleśnictwa Podanin oraz terenach przyległych.

„Pilotażowy program ograniczania występowania i naturalnego rozprzestrzeniania się czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) – inwazyjnego gatunku – na terenach leśnych Nadleśnictwa Podanin” Czeremcha amerykańska to gatunek inwazyjny powodujący negatywne zmiany w ekosystemie leśnym. Nadleśnictwo Podanin w latach 2017 - 2018  zrealizowało projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl), w ramach którego wykonano szereg działań zwalczających ten gatunek na powierzchni 76,45 ha. Zastosowano metodę łączoną - niskie cięcie i oprysk herbicydem. Do odnowienia podokapowego wykorzystano 102,9 tys. sadzonek (klon jawor, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, buk zwyczajny, grab pospolity i inne) pochodzące m.in. ze szkółki leśnej Nadleśnictwa Podanin. Niektóre fragmenty drzewostanu zabezpieczono przed zwierzyną ogrodzeniem o łącznej długości 3 459 mb.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2017R.

W 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2017 roku w konkursie wzięło udział 10 szkół i 465 uczniów, którzy zebrali niespełna 21 ton kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

„Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin" . Celem przedsięwzięcia była rozbudowa infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin. W ramach zadania na terenie Nadleśnictwa Podanin postawiono 13 tablic dydaktycznych. Na 13 tablicach dydaktycznych (po jednej przy każdej leśniczówce) zostały zawarte informacje z zakresu ochrony przyrody i gospodarki leśnej. Całość uzupełniona jest przez mapę terenów leśnych z zaznaczonymi między innymi: drogami, miejscowościami, siedzibami leśnictw oraz miejscami o tradycyjnych (ludowych)nazwach.

„Budowa labiryntu wiedzy przyrodniczej do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin".

Cele realizacji przedsięwzięcia:

 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • Kształtowanie postawy przyjaciela lasu
 • Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucie moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę przyrody
 • Nauka praktycznych działań z zakresu ochrony przyrody
 • Propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy dotyczącej: ochrony przyrody, gospodarki leśnej i różnorodności zbiorowisk roślinnych

Labirynt wiedzy przyrodniczej zlokalizowany został przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin na istniejącej ścieżce dydaktycznej obrazującej pracę leśnika (w załączeniu przykładowa wizualizacja). Są w nim zawarte informacje z zakresu ochrony przyrody i gospodarki leśnej oraz różnorodności zbiorowisk roślinnych i ich mieszkańców występujących na terenie naszego Nadleśnictwa. W sposób innowacyjny (przy pomocy zdjęcia panoramicznego) przedstawione zostały wiadomości o zróżnicowaniu form geomorfologicznych naszego regionu.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2016 R.

W 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2016 roku w konkursie wzięło udział 10 szkół i ponad 350 uczniów, którzy zebrali niespełna 40 ton kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

„Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin". Celem przedsięwzięcia była rozbudowa infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin. W ramach zadania na terenie Nadleśnictwa Podanin postawiono 8 tablic dydaktycznych. Zamieszczone na nich treści informują o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru w lesie.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2015 R.

W 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki). Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2015 w konkursie wzięło udział 8 szkół i ponad 300 uczniów. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin" – celem przedsięwzięcia była rozbudowa infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin poprzez doposażenie czterech punktów dydaktycznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa. Zakres prac obejmował:

 • budowa ścieżki dydaktycznej (około 100mb dł. x 1,6 m szer. x 0,10 m gr.) przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin w starodrzewiu lipowym oraz wyposażenie jej w 4 tablice edukacyjne przedstawiające pracę leśnika w czterech porach roku oraz 1 tablicę mówiącą o projekcie,
 • ustawienie 5 tablic edukacyjnych przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin opisujących: martwe drewno, ptaki, typy budek lęgowych, zwierzęta, mrówki oraz 1 tablicy przedstawiającej mapę Nadleśnictwa z zaznaczonymi punktami dydaktycznymi oraz walorami przyrodniczymi,
 • ustawienie przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin urządzenia edukacyjnego przedstawiającego tropy i sylwetki zwierząt, drewnianych ławek w formie „amfiteatru" oraz budowa miejsca na ognisko,
 • rozbudowa infrastruktury przy wiacie do edukacji ekologicznej w Leśnictwie Budzyń: ustawieniu 3 tablic edukacyjnych (ptaki, rośliny, zwierzęta) oraz stojaka na rowery;
 • rozbudowa infrastruktury przy wiacie do edukacji ekologicznej w Leśnictwie Piłka i Jaktorówko: ustawieniu kosza na śmieci (2 sztuki), stojaka na rowery
  (2 sztuki), budowie miejsca na ognisko (2 sztuki) oraz budowie zadaszenia na drewno (2 sztuki).

Powstała infrastruktura została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przebudowa przeciwpożarowej drogi leśnej nr 1 położonej w leśnictwach: Jaktorówko, Lipiny i Margonin" – w ramach realizacji zadania przebudowano 9,68 km drogi przeciwpożarowej o nawierzchni bitumicznej wraz z mijankami i zjazdami. Celem przedsięwzięcia było wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym jakimi są pożary lasów poprzez przebudowę drogi leśnej. Inwestycję dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 226 odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2014 R.

W 2014 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Studźce – Margonin” - w ramach realizacji projektu powstała utwardzona ścieżka pieszo-rowerowa o długości około 2 km i szerokości 1,6 m. Przy ścieżce zlokalizowano wiatę przystankową wyposażoną w niezbędna infrastrukturę oraz tablice edukacyjne. Celem realizacji zadania była: rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych naszego regionu. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

„Szlakiem ukrytych skarbów” – w ramach realizowanego projektu na terenie Nadleśnictwa Podanin wybudowane zostały 4 wiaty przystankowe w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Celem realizacji zadania była rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych naszego regionu. Projekt zostanie sfinansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Noteci".

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2012 R. – 2013 R.

W 2013 roku Nadleśnictwo Podanin zakończyło realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa dwóch wiat do edukacji leśnej społeczeństwa w leśnictwach: Jaktorówko i Piłka"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej oraz promocja walorów turystyczno – rekreacyjnych regionu. W ramach projektu wybudowano dwie wiaty do edukacji leśnej społeczeństwa, wokół których usytuowano tablice edukacyjne. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne.

FUNDUSZE ZREALIZOWANE W 2012 R. – 2013 R.

W 2013 roku Nadleśnictwo Podanin zakupiło samochód rozpoznawczo - ratowniczy lekki wraz z wyposażeniem. Pojazd ten jest integralną częścią punktu alarmowo – dyspozycyjnego działającego w Nadleśnictwie Podanin. Służy on do prewencyjnych patroli oraz do lokalizacji pożarów na terenach leśnych. Przedsięwzięcie było dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.