Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Podstawą działalności gospodarczej od roku 2012 - jest dziesięcioletni PLAN URZĄDZENIA LASU Nadleśnictwa Podanin, sporządzony przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu oraz zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Realizacji tam zawartych zadań służą coroczne plany gospodarcze dla wszystkich leśnictw.

 

Aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Podanin na okres : od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r.

          Pismem z dnia 07 maja 2018 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin zwrócił się do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o sporządzenie aneksu do aktualnie obowiązującego PUL – zwiększającego etat miąższościowy użytków głównych.

          Minister Środowiska pismem z dnia 29 listopada 2018 r. (znak spr.: DL-I.611.57.2018) zatwierdził wnioskowany aneks, dokonujący zmiany PUL na lata 2012 – 2021 w części dotyczącej:

- powierzchni łącznej lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, wg stanu na 01.01.2018 r. – po zmianie 18 354,94 ha

- etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) - po zmianie 908 196 m³ grubizny drewna netto

- projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu - po zmianie 14 028,57 ha.

Konieczność zwiększenia etatu miąższościowego użytków głównych nastąpiła w skutek:

1. porządkowania sanitarnego lasu spowodowanego szkodami od wiatru,

2. pozyskania drewna posuszowego w efekcie zwalczania zagrożeń wynikających z zasiedlania drzewostanów sosnowych, świerkowych i dębowych, głównie przez szkodniki wtórne, oraz w skutek postępującego zamierania drzewostanów jesionowych

3. pozyskiwania większej miąższości grubizny z 1 ha w toku wykonywania trzebieży w stosunku do rozmiaru przyjętego w PUL – spowodowanego głównie koniecznością wdrożenia w 2014 r. nowych zaleceń odnośnie udostępniania drzewostanów siecią szlaków zrywkowych,

4. zmiany przeliczników brutto na netto, która została wprowadzona po zatwierdzeniu PUL bieżącego okresu gospodarczego.

Pozyskanie w latach 2012 – 2017 dodatkowej grubizny drewna w ilości 34,1 tys. m³ odbiło się negatywnie na zgodnym z upływem czasu wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych w rozmiarze powierzchniowym, jak również spowodowało konieczność dużego ograniczania cięć rębnych, a w konsekwencji konieczność uzyskania Aneksu do PUL.

 

Działalność gospodarcza nadleśnictwa skupia się przede wszystkim na wzmacnianiu biologicznej odporności lasów, które w 30 % powstały na gruntach porolnych i w przeszłości ucierpiały ze względu na śniegołomy oraz gradację brudnicy mniszki.

Istotnym zadaniem w Nadleśnictwie Podanin jest ochrona przed zwierzyną, szkodnikami owadzimi, szkodliwymi grzybami i pożarami (szczególnie przy szlakach komunikacyjnych) oraz udostępnianie terenów leśnych społeczeństwu.

Powierzchnia terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa Podanin została określona na 633, 3 km. Grunty nadleśnictwa położone są na terenie następujących powiatów i gmin:

 • Województwo: Kujawsko - pomorskie: (0,6% )
 • w tym: powiat nakielski: (0,6%)
 • Województwo: Wielkopolskie : (99,4%)
 • w tym: powiat chodzieski: (84,7%)
 • powiat wągrowiecki: (14,3%)
 • powiat pilski: (0,47%)

W skład gruntów leśnych wchodzi 67 kompleksów. Podział powierzchni leśnej nadleśnictwa - wg funkcji i kategorii ochronności:

Lasy ochronne:

 • glebochronne: 2,11 %
 • wodochronne: 16,07 %
 • ostoja zwierząt chronionych, strefa ochronna gniazd: 0,95%
 • w granicach administracyjnych miast: 0,12%
 • lasy uzdrowiskowe - strefa C lub wokó sanatorium: 0,26% Razem lasy ochronne: 19,51%

Lasy pozostałe (wielofunkcyjne) 80,49%

wg panujących gatunków drzew udział:

So - 84,64%; Md - 0,69%; Św - 0,90%; Jd - 0,04%; Bk - 1,33%; Db - 5,29%; Brz - 3,82%, a pozostałe

liściaste - 3,29%

wg typów siedliskowych lasu:

 • siedliska borowe = 53,8%
 • siedliska lasowe = 44,8%
 • olsy              = 1,4%

Miąższość drzewostanów nadleśnictwa wg stanu na 1,01,2002 r. wynosiła ponad 4 mln m3, a bieżący roczny przyrost zredukowany to ponad 100 tys. m3

 

ZESTAWIENIE ZADAŃ NA LATA 2012 DO 2021

Pozyskanie drewna w ilości nie większej niż: 871489 m

 • etat cięć w użytkowaniu rębnym - 432989 m3
 • etat cięć w użytkowaniu przedrębnym - 438500 m3

Pielęgnowanie lasu - 2182,7 ha w tym:

 •  pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw - 393,4ha
 • pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników -1594,76ha
 • trzebieże -12042,84ha

Zadania dotyczące zalesień i odnowień:

 •  zalesienie gruntów - 5,18ha,
 • odnowienie halizn, płazowin i zrębów - 158,67ha
 • powierzchnia odnowień bieżących - 1340,91ha
 • powierzchnia podsadzeń, dolesień i uzupełnień - 517,73ha
 • powierzchnia melioracji -1366,15 ha
 • pielęgnowanie nowozakładanych upraw -1504,76 ha

 

ZGODNIE Z CERTYFIKATEM NADANYM PRZEZ SMART WOOD, GOSPODARKA LEŚNA W NADLEŚNICTWIE PROWADZONA JEST WEDŁUG STANDARDÓW I WYMOGÓW FSC.

 

LASY NADZOROWANE W ZASIĘGU TERYTORIALNYM

NADLEŚNICTWA

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się 1290,97 ha lasów innych własności, w tym:

 • 942,80 ha - osób fizycznych,
 • 348,17 ha - osób prawnych.

Lasy innych własności nadzorowane przez Nadleśnictwo Podanin położone są na terenie jednego powiatu (chodzieskiego).