Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W ramach Porozumień zawieranych ze Starostą Chodzieskim, Nadleśnictwo Podanin sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa od dnia 26 maja 1999 r.

Wg stanu na dzień 1.01.2022 r. łączna powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi 1 221,63 ha. Każdego roku Starostwo Powiatowe w Chodzieży przekazuje nadleśnictwu zestawienie powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu Pańswa w powiecie chodzieski. Wszystkie lasy położone są w III Wielkopolsko-Pomorskiej krainie przyrodniczo-leśnej, w 7 dzielnicy Niziny Wielkopolsko Kujawskiej.

Zasięg administracyjny obejmuje 58 obrębów ewidencyjnych Starostwa Powiatowego
w Chodzieży, stanowiących tereny  miast i gmin, wg poniższego wyszczególnienia.

Tbl. 1. Powierzchnia lasów niepaństwowych w nadzorze Nadleśnictwa Podanin, wg gmin (ha)

M. Chodzież

Chodzież

Budzyń

M. Margonin

Margonin

M. Szamocin

Szamocin

184,74

250,21

402,15

13,73

206,34

10,50

153,96

 

Tak duży zasięg administracyjny, przy stosunkowo niewielkiej powierzchni ogólnej lasów niepaństwowych, przekłada się na ich rozdrobnienie i wielkość pojedynczych kompleksów.  

Obowiązki i zadania właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Gospodarowanie w lasach objętych nadzorem prowadzone jest według uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL), inwentaryzacji stanu lasów, a w przypadku braku ww. dokumentów na podstawie decyzji administracyjnych starosty. Dokumenty te zawierają m.in. opisy taksacyjne wydzieleń leśnych, określają wskazania gospodarcze oraz wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie.

Leśnicy działając w ramach ustawy o lasach:

-  doradzają w prowadzeniu gospodarki leśnej,

-  kontrolują wykonanie przez właścicieli zadań ustalonych w UPUL

-  odpłatnie udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych,  

-  wystawiają świadectwa legalności pozyskanego drewna,

-   prognozują występowanie chorób i szkodników lasu.

            Skład gatunkowy drzewostanów wynika z rodzaju i jakości typu siedliskowego.
W UPUL określonych zostało 11 typów, przy czym dominującym jest siedlisko BMśw.

Udział procentowy przedstawia poniższa tabela.

Tbl. 2. Udział % poszczególnych siedlisk w ogólnej powierzchni LN pozostających w nadzorze (%)

Bs

Bśw

Bw

BMśw

BMw

Lśw

LMśw

LMw

Lw

Ol

LMb

34,0

16,5

0,2

57,0

4,5

0,2

10,5

3,3

0,2

3,9

0,3

Za gatunki główne hodowli lasu w Mezoregionie Pojezierza Wielkopolskiego uznaje się : sosnę zwyczajną, dąb szypułkowy bezszypułkowy, buk zwyczajny, olszę czarną, lipę drobnolistną, jesion wyniosły. Gatunkami domieszkowymi są brzoza, olsza szara, modrzew, grab i wiąz.

Pośród lasów objętych nadzorem przeważają drzewostany średnich klas wieku,
o średnim zadrzewieniu i zasobności. Pochodzenie lasów głównie z sadzenia, samosiewu, rzadziej odroślowe.

Stan zdrowotny drzewostanów jest zadowalający. Dotychczas nie wymagały one  przeprowadzania zorganizowanych zabiegów zwalczających i ochronnych. Systematycznie wykonywane cięcia sanitarne i pielęgnacyjne zabezpieczają ich trwałość, ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich funkcji lasu.