Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Ochrona gatunkowa

W ciągu dwóch tygodni, na terenie Nadleśnictwa Podanin, w ramach monitoringu i ochrony ptaków zaobrączkowano 4 młode bieliki (Haliaeetus albicilla), a dzięki wrażliwości prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu sąsiedniego Nadleśnictwa Szubin, podjęto próbę uratowania błotniaka stawowego (Circus aeruginosus).