Aktualności Aktualności

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Polsce prowadzona jest na zasadach określonych przez ustawę Prawo Łowieckie z 1995 roku. Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego w rozumieniu tej ustawy to ochrona zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami zgodnie z regułami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej

 Najważniejszymi celami łowiectwa są

·  ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,

·  ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,

·  uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,

·  spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej

Podział Nadleśnictwa Podanin na obwody łowieckie :

· Obwód nr 49 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Ponowa „ nr 19 w Margoninie. Powierzchnia całkowita obwodu  4 304 ha – w tym grunty leśne – 6,9 %

· Obwód nr 50 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Noteć „ nr 20 w Chodzieży.  Powierzchnia całkowita obwodu 4 351 ha – w tym grunty leśne – 6,3 %

· Obwód nr 52 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Ostoja„ nr 23 w Chodzieży. Powierzchnia całkowita obwodu 5 837 ha – w tym grunty leśne – 16,6 %

· Obwód nr 53 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Ostoja„ nr 23 w Chodzieży. Powierzchnia całkowita obwodu 5 362 ha – w tym grunty leśne – 37,20 %

· Obwód nr 54 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Ponowa „ nr 19 w Margoninie. Powierzchnia całkowita obwodu 5 367 ha – w tym grunty leśne – 6,2 %

· Obwód nr 56 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Daniel „ nr 29 w Podaninie. Powierzchnia całkowita obwodu 6 357 ha – w tym grunty leśne – 37,3 %

·  Obwód nr 58 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Szarak „ nr 34 w Budzyniu. Powierzchnia całkowita obwodu 5 971 ha – w tym grunty leśne – 14,3 %

· Obwód nr 51 –  Ośrodek Hodowli Zwierzyny  Lasów Państwowych nr 51 Nadleśnictwa Podanin. Powierzchnia całkowita obwodu 25 450 ha – w tym grunty leśne – 48,4 %

Rys historyczny OHZ LP nr 51 Nadleśnictwa Podanin

Nadleśnictwo Podanin należy do jednych z najstarszych  w Lasach Państwowych. Swój rodowód wywodzi od Królewskiego Nadleśnictwa Podanin i Nadleśnictwa Margonin-Wieś które zostały utworzone w epoce Wielkiego Księstwa Poznańskiego  - 1 października 1828 r. Zorganizowane tradycje łowieckie sięgają również tych czasów jednak okres międzywojenny XX wieku przyczynił się najbardziej do rozsławienia łowisk podaninskich -  w latach tych wielokrotnie w lasach tutejszych polował prezydent  II Rzeczpospolitej  Ignacy Mościcki, generał Kazimierz Sosnkowski, pisarz i poeta Julian Ejsmond, Adam Rzewuski oraz dyplomaci i inne ważne postacie ówczesnego życia politycznego i kulturalnego. Historia powstania Ośrodków Hodowli Zwierzyny  Lasów Państwowych sięga 1959 r. kiedy to na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych  i prawie łowieckim ( DZ.U. z 1973 r. nr 33, poz. 197 ze. zmianami art.16 ust.1 i ust. 3) utworzono je jako obwody wyłączone z wydzierżawienia – tzn. nie zostały one wydzierżawione kołom łowieckim tylko gospodarkę łowiecką w nich prowadzą same Lasy Państwowe.  Następnie zgodnie z ustawą ,,Prawo łowieckie'' z dnia 13.10.1995r. ( art. 28 ust. 2 ; 3 ; 4 ) – obwody wyłączone – na podstawie decyzji Ministra OŚZNiL zostały przekształcone w funkcjonujące do dzisiaj ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny L.P. nr 51

obejmuje powierzchnię Nadleśnictwa Podanin - 25 450,00 ha,  w tym powierzchnia obszarów leśnych wynosi 12 324,00 ha. W każdym sezonie pozyskuje się około 800 szt. zwierzyny płowej trofealnej i nietrofealnej oraz 450 szt. dzików. Posiadamy punkt sprzedaży bezpośredniej w Margoninie, w którym każdy może zamówić i kupić zwierzynę grubą - jelenie, daniele, sarny i dziki - półtusze w skórze. Świeże półtusze, schłodzone, poddane badaniu weterynaryjnemu można zamawiać w nadleśnictwie. Prowadzimy odłów i sprzedaż danieli - z otwartego łowiska byki, łanie i cielaki - rocznie około 40 szt - sprzedaż do introdukcji w łowiskach kół i OHZ w całym kraju i zagranicy. Posiadamy dwie odłownie mechaniczne do odłowu danieli żywych. Populacja została zasilona żywymi danielami z Niemiec w latach 90-tych XX w. oraz w 2004 roku danielami żywymi pochodzącymi z Węgier z Lasów Państwowych z terenów z których pochodzą rekordowe trofea danieli węgierskich - Gyulai - Szeged. Obecna populacja w łowisku OHZ nr 51 szacowana jest na około 500 szt. W porozumieniu z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego  w Pile OHZ nr 51 przyjmuje na staże łowieckie dla nowowstępujących do PZŁ.  Od 2012 r. posiadamy  Biuro polowań w nadleśnictwie i prowadzimy sprzedaż  z zakresu turystyki łowieckiej oraz sprzedaż trofeów łowieckich. Bezpośrednio można u nas zamówić zorganizowanie polowania  indywidualnego i zbiorowego  dla myśliwych z polskich  i zagranicznych.

Kontakt – Przemysław Tarkowski  tel. +48 67/ 281 07 81; 282 98 97; fax. + 48 67/ 281 07 85

e-mail: podanin@pila.lasy.gov.pl; przemyslaw.tarkowski@pila.lasy.gov.pl