Wydawca treści Wydawca treści

Las monitorowany

Na terenie Nadleśnictwa Podanin funkcjonuje monitoring elektroniczny w postaci urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zasady funkcjonowania monitoringu zostały określone w zarządzeniu nr 31/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin z dnia 07 kwietnia 2023 r. Głównym celem stosowania monitoringu wizyjnego jest zwalczanie przestępstw i wykroczeń na terenie Nadleśnictwa Podanin. Dane zgromadzone w wyniku funkcjonowania monitoringu wizyjnego są administrowane przez Nadleśnictwo Podanin zgodnie z art. 25 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zarządzeniem nr 31/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin z dnia 07 kwietnia 2023 r.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem systemu monitoringu jest Nadleśnictwo Podanin z siedzibą w Podanin 65 64-800 Chodzież. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodpodanin@pila.lasy.gov.pl. Monitoring jest stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (Art. 6 ust.1 pkt f RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu przechowywane będą przez okres 45 dni po czym będą nadpisywane. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.