Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Polsce prowadzona jest na zasadach określonych przez ustawę Prawo Łowieckie z 1995 roku. Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego w rozumieniu tej ustawy to ochrona zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami zgodnie z regułami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 Najważniejszymi celami łowiectwa są:

  • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
  • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków   bytowania zwierzyny,
  • uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
  • spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej

Gospodarka łowiecka, poprzez polowanie, utrzymuje populacje dzikich zwierząt na kontrolowanym, gospodarczo znośnym poziomie. Łowiectwo  to przede wszystkim tradycja, obyczaj, kultura, słownictwo  i swoistego rodzaju dziedzictwo kulturowe.

W trakcie trwania sezonu łowieckiego w wyniku polowań pozyskana zostaje tylko część zwierzyny. Prawidłowe gospodarowanie populacjami zwierząt łownych gwarantuje zachowanie prawidłowej liczebności tej zwierzyny. Brak regulacji liczebności zwierzyny spowodowałby wzrost  szkód  w uprawach rolnych i w lasach.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Podanin realizowana jest  na terenie 7 obwodów wydzierżawionych przez pięć kół  łowieckich oraz na terenie obwodu należącego do Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych nr 51, w którym prowadzona jest przez służby łowieckie  nadleśnictwa.

Podział Nadleśnictwa Podanin na obwody łowieckie :

· Obwód nr 49 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Ponowa „ nr 19 w Margoninie. Powierzchnia całkowita obwodu  4 304 ha – w tym grunty leśne – 7,9 %

· Obwód nr 50 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Noteć „ nr 20 w Chodzieży.  Powierzchnia całkowita obwodu 4 352 ha – w tym grunty leśne – 7,0 %

· Obwód nr 52 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Ostoja„ nr 23 w Chodzieży. Powierzchnia całkowita obwodu 5 839 ha – w tym grunty leśne – 16,5 %

· Obwód nr 53 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Ostoja„ nr 23 w Chodzieży. Powierzchnia całkowita obwodu 5 362 ha – w tym grunty leśne – 37,00 %

· Obwód nr 54 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Ponowa „ nr 19 w Margoninie. Powierzchnia całkowita obwodu 5 367 ha – w tym grunty leśne – 6,1 %

· Obwód nr 56 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Daniel „ nr 29 w Podaninie. Powierzchnia całkowita obwodu 6 355 ha – w tym grunty leśne – 36,9 %

·  Obwód nr 58 – dzierżawiony przez koło łowieckie „Szarak „ nr 34 w Budzyniu. Powierzchnia całkowita obwodu 5 972 ha – w tym grunty leśne – 14,4 %

· Obwód nr 51 –  Ośrodek Hodowli Zwierzyny  Lasów Państwowych nr 51 Nadleśnictwa Podanin. Powierzchnia całkowita obwodu 25 445 ha – w tym grunty leśne – 46,9 %

Poza głównymi gatunkami zwierzyny grubej jeleń, daniel, sarna, dzik  na terenie Nadleśnictwa Podanin występują niemal wszystkie gatunki zwierzyny tzw. drobnej, w tym: lis, jenot, borsuk, szop pracz, kuna leśna i domowa, norka amerykańska, zając szarak, gołąb grzywacz,  dzika gęś, dzika kaczka, łyska, bażanty, kuropatwa.  Oprócz zwierząt, będących na liście łownych, występują  gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową. Są wśród nich: łoś, bóbr europejski, żuraw, bielik, wilk.

Liczbę zwierzyny  szacuje się na podstawie corocznych inwentaryzacji przeprowadzanych wspólnie z kołami łowieckimi metodami tzw. „pędzeń próbnych” i całorocznych obserwacji, które przypadają na okres zimowy (luty/marzec). Liczebności populacji obrazują Roczne Plany Łowieckie i Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany określany dla wszystkich  obwodu na okres       10 lat, w którym zawarte są m.in.: ilości występujących w rejonie zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki, stan zagospodarowania  obwodów łowieckich, rodzaje i opis rozmiaru kłusownictwa, zadania w zakresie poprawy stanów docelowych zwierzyny na okres obowiązywania planów.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

 

OŚRODEK  HODOWLI  ZWIERZYNY  LASÓW  PAŃSTWOWYCH NR 51 NADLEŚNICTWA PODANIN

RYS HISTORYCZNY OHZ LPNR 51 NADLEŚNICTWA PODANIN

 

Nadleśnictwo Podanin należy do jednych z najstarszych  w Lasach Państwowych. Swój rodowód wywodzi od Królewskiego Nadleśnictwa Podanin i Nadleśnictwa Margonin-Wieś które zostały utworzone w epoce Wielkiego Księstwa Poznańskiego   w 1803 r. Zorganizowane tradycje łowieckie sięgają również tych czasów, jednak okres międzywojenny XX wieku przyczynił się najbardziej do rozsławienia łowisk podaninskich. W latach tych wielokrotnie w lasach tutejszych polował prezydent  II Rzeczpospolitej  Ignacy Mościcki, generał Kazimierz Sosnkowski, pisarz i poeta Julian Ejsmond, Adam Rzewuski oraz dyplomaci i inne ważne postacie ówczesnego życia politycznego i kulturalnego. Historia powstania ośrodków hodowli zwierzyny  Lasów Państwowych sięga 1959 r. kiedy to na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych  i prawie łowieckim    (DZ.U. z 1973 r. nr 33, poz. 197 ze. zmianami art.16 ust.1 i ust. 3) utworzono je jako obwody wyłączone z wydzierżawienia – tzn. nie zostały one wydzierżawione kołom łowieckim tylko gospodarkę łowiecką w nich prowadzą same Lasy Państwowe.  Następnie zgodnie z ustawą ,,Prawo łowieckie'' z dnia 13.10.1995 r. ( art. 28 ust. 2 ; 3 ; 4 ) - obwody wyłączone - na podstawie decyzji  z dnia 22 kwietnia 1994 roku przez ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa, zostały przekształcone w funkcjonujące do dzisiaj ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych.  OHZ posiada swój własny regulamin organizacyjny, który określa organizację wewnętrzną gospodarki łowieckiej.  

 

CELE I ZADANIA OHZ LP NR 51 NADLEŚNICTWA PODANIN

OHZ LP nr 51 obejmuje powierzchnię Nadleśnictwa Podanin  25 445,00 ha,  w tym powierzchnię obszarów leśnych  11 941,00 ha.  Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny realizując   założenia  ujęte w ustawie – „Prawo łowieckie".  Wdraża nowe osiągnięcia z zakresu łowiectwa, odtwarza populacje zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących, hoduje  gatunki zwierząt łownych i tych szczególnie pożytecznych,  prowadzi badania naukowe i szkolenia  z zakresu łowiectwa. Celem gospodarki łowieckiej na terenie OHZ jest utrzymanie na odpowiednim poziomie ilościowym składu gatunkowego zwierzyny, z uwzględnieniem równowagi biologicznej środowiska naturalnego i jego bioróżnorodności.  Poprzez  uprawę ponad 120 ha poletek i łąk oraz 46 km linii zaporowych  wprowadza się i utrzymuje dogodną dla jeleni, danieli, saren i dzików bazę żerową, w celu utrzymania zwierzyny w lesie i zapobieżenia powstawaniu szkód na polach uprawnych. Intensywnie są uprawiane i koszone łąki śródleśne, wykładana sól w lizawkach. OHZ LP nr 51  posiada kilkaset urządzeń łowieckich – ambon,  zwyżek, paśników, lizawek.  

W każdym sezonie pozyskujemy  ponad 1200 szt. zwierzyny grubej  w tym ponad 600 szt. zwierzyny płowej trofealnej i nietrofealnej oraz  ponad 600 szt. dzików. Posiadamy punkt sprzedaży bezpośredniej w Margoninie, w którym każdy może zamówić i kupić zwierzynę grubą - jelenie, daniele, sarny i dziki - tusze w skórze. Świeże tusze, schłodzone, poddane badaniu weterynaryjnemu można zamawiać w bezpośrednio u leśniczego ds. łowieckich. Prowadzimy odłów i sprzedaż danieli - z otwartego łowiska byki, łanie i cielaki - rocznie około 20-30 szt. -  do introdukcji w łowiskach kół i ohz-ów w całym kraju i zagranicą. Posiadamy dwie odłownie mechaniczne do odłowu danieli żywych. Populacja została zasilona żywymi danielami z Niemiec w latach 90-tych XX w. oraz w 2004 roku danielami żywymi pochodzącymi z Węgier z lasów państwowych z terenów z których pochodzą rekordowe trofea danieli węgierskich - Gyulai - Szeged. Obecna populacja w łowisku OHZ nr 51 szacowana jest na około 300 szt. W 2018 r. powstała zagroda danieli w leśnictwie Jaktorówko. Nadleśnictwo realizuje we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z Katedrą Ochrony Lasu i Łowiectwa program „przywrócenia różnorodności puli genowej populacji danieli”. W tym celu kupiliśmy daniele byki o rekordowych trofeach i dokonujemy zmieszania krwi w połączeniu z miejscowymi łaniami odławianymi  w naszych łowiskach. W celu  uzyskania wymiernych efektów wykonywane są badania genetyczne danieli byków i nowych linii danieli oraz wykonuje się tzw. mapowanie genowe obecnej populacji miejscowych danieli. Zagroda spełnia także funkcje społeczne jest dostępna dla młodzieży i uczniów okolicznych szkół i studentów. Studenci studiów podyplomowych z ochrony przyrody i łowiectwa  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu swoje zajęcia terenowe odbywają na terenie OHZ LP nr 51 i zapoznają się z funkcjonowaniem zagrody i programem genowym danieli.  W porozumieniu z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego  w Pile OHZ nr 51 przyjmujemy  na staże łowieckie  kandydatów na myśliwych  do PZŁ.  

Na terenie OHZ LP nr 51 Nadleśnictwa Podanin  poza  realizacją celów związanych z prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk,  poprawą warunków   bytowania zwierzyny, uzyskiwaniem wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,  zaspokajamy również potrzeby społeczne w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej. Nadleśnictwo Podanin posiada od 2012 r. własne biuro polowań, które organizuje na terenie OHZ LP nr 51 dla myśliwych krajowych i zagranicznych  polowania indywidualne i zbiorowe.

Zachęcamy  do zapoznania się z  ofertą  łowiecką  na naszej stronie oraz z ofertą sprzedaży tusz zwierzyny łownej w Punkcie Sprzedaży Bezpośredniej Tusz