O nadleśnictwie

Cała powierzchnia lasów Nadleśnictwa Podanin administrowana jest przez 11 leśnictw, w tym na Obrębie Margonin przez: Smogulec, Jaktorówko, Lipiny, Piłka, Margonin i Klotyldzin, a na Obrębie Podanin: Oleśniczkę, Karczewnik, Strzelecki Gaj, Budzyń i Drążki.

Ochrona lasu

Stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Podanin można ocenić jako dobry. Sprzyja temu stosunkowo wysoka żyzność siedlisk i dość duże zróżnicowanie drzewostanów. W ostatnich latach w Nadleśnictwie nie odnotowano większych zagrożeń ze strony szkodników pierwotnych.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Polsce prowadzona jest na zasadach określonych przez ustawę Prawo Łowieckie z 1995 roku. Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego w rozumieniu tej ustawy to ochrona zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami zgodnie z regułami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Ochrona przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W ramach Porozumień zawieranych ze Starostą Chodzieskim, Nadleśnictwo Podanin sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa od dnia 26 maja 1999 r.

Straż Leśna

Na terenie Nadleśnictwa Podanin funkcjonuje monitoring elektroniczny w postaci urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.