Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie Lasu

Planowane do pozyskania w ramach użytkowania rębnego i przedrębnego na lata 2022-2031 miąższość grubizny netto (po doliczeniu 5% przyrostu w użytkach rębnych zaliczonych na etat) wynosi 1056017 m3.

Użytkowanie rębne

Użytki rębne zaprojektowano w ramach gospodarstw dla poszczególnych obrębów. W celu osiągnięcia pożądanych docelowych składów gatunkowych odnowień w poszczególnych typach siedliskowych lasu i wyodrębnionych siedliskach przyrodniczych oraz dla zapewnienia najkorzystniejszych warunków wzrostu i rozwoju zrealizowanych odnowień zastosowano sposoby użytkowania i rodzaje rębni w oparciu o ustalenia KZP i Zasady hodowli lasu.

Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych według rodzajów rębni w gospodarstwach

Gospodarstwo,

Sposób zagospodarowania

Rębnie zupełne

Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe

Rębnia przerębowa

Ogółem

Cięcia uprzątające

Cięcia pozostałe

Razem

Powierzchnia [ha]

1

2

3

4

5

6

7

Nadleśnictwo

 

 

 

 

 

 

Specjalne (S)

-

-

3,84

3,84

-

3,84

Lasów ochronnych (O)

233,42

213,50

461,59

675,09

-

908,51

Lasów gospodarczych (GZ)

540,78

-

-

-

-

540,78

Lasów gospodarczych (GPZ)

-

451,74

997,43

1449,17

-

1449,17

Lasów gospodarczych (GP)

-

-

-

-

-

-

Razem gospodarstwo (G)

540,78

451,74

997,43

1449,17

-

1989,95

Ogółem

774,20

665,24

1462,86

2128,10

-

2902,30

 

Zestawienie rodzajów rębni w poszczególnych leśnictwach

Obręb

Leśnictwo

Rodzaj rębni

Razem

IB      

IIA     

IIAU    

IIB     

IIBU

IIDU    

IIIA    

IIIAU   

IIIB    

IIIBU   

IVD

IVDU

powierzchnia manipulacyjna

 

Margonin

Smogulec

58,69

 

 

10,54

2,44

1,83

100,87

64,73

9,88

3,81

9,52

 

262,31

Jaktorówko

42,00

 

4,94

4,76

 

 

89,02

63,29

5,96

 

 

 

209,97

Lipiny

64,77

 

 

 

 

 

89,87

32,35

1,56

 

10,19

 

198,74

Piłka

89,56

10,69

 

1,54

2,66

 

71,21

31,15

 

 

 

 

206,81

Margonin

54,52

 

 

 

 

 

152,23

74,53

25,22

4,78

 

14,99

326,27

Klotyldzin

39,41

7,66

 

2,82

 

 

136,31

66,63

2,32

 

 

 

255,15

Razem Margonin

348,95

18,35

4,94

19,66

5,10

1,83

639,51

332,68

44,94

8,59

19,71

14,99

1 459,25

Podanin

Oleśniczka

84,57

4,23

 

6,78

1,22

 

141,24

54,85

21,93

 

 

 

314,82

Strzelecki Gaj

35,01

13,18

 

2,16

5,04

 

120,50

61,79

24,42

5,41

 

 

267,51

Karczewnik

72,30

 

15,41

6,33

8,02

 

129,87

54,54

12,97

15,93

13,71

 

329,08

Budzyń

93,62

10,71

5,74

5,43

 

 

79,84

49,47

51,24

 

 

 

296,05

Drążki

139,75

 

 

 

 

 

39,72

19,69

36,43

 

 

 

235,59

Razem Podanin

425,25

28,12

21,15

20,70

14,28

0

511,17

240,34

146,99

21,34

13,71

0

1 443,05

Nadleśnictwo

774,20

46,47

26,09

40,36

19,38

1,83

1 1150,68

573,02

191,93

29,93

33,42

14,99

2 902,30

 

Użytkowanie przedrębne

Użytkowanie przedrębne powinno być realizowane na podstawie wskazań zawartych w opisach taksacyjnych w oparciu o wytyczne ZHL. Zadania określone w opisach w wymiarze powierzchniowym mają charakter obligatoryjny, a w zakresie miąższościowym winny być realizowane wg potrzeb, na jakie wskazuje stan konkretnego drzewostanu.

 Wskazania gospodarcze dotyczące użytkowania przedrębnego obejmują drzewostany, w których nie przewiduje się użytkowania rębnego w 10-leciu. Indywidualnie dla każdego wydzielenia określony został rodzaj cięcia (TW, TP).

Zestawienie zbiorcze drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego

Obręb, nadleśnictwo

Rodzaj cięcia

Powierzchnia [ha] według klas wieku

I

II

III

IV

V

VI

VII

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Margonin

CP-P

-

-

-

-

-

-

-

-

TW

188,85

1233,27

4,55

-

-

-

-

1426,67

TP

-

229,79

1832,90

1814,26

83,19

45,77

44,51

4050,42

Razem

188,85

1463,06

1837,45

1814,26

83,19

45,77

44,51

5477,09

Podanin

CP-P

-

-

-

-

-

-

-

-

TW

128,46

815,59

-

5,04

-

-

-

949,09

TP

-

182,83

1414,51

1509,76

125,46

224,91

69,60

3527,07

Razem

128,46

998,42

1414,51

1514,80

125,46

224,91

69,60

4476,16

Nadleśnictwo

CP-P

-

-

-

-

-

-

-

-

TW

317,31

2048,86

4,55

5,04

-

-

-

2375,76

TP

-

412,62

3247,41

3324,02

208,65

270,68

114,11

7577,49

Razem

317,31

2461,48

3251,96

3329,06

208,65

270,68

114,11

9953,25

 

Łącznie użytki główne

Lp.

Nazwa leśnictwa

Użytkowanie rębne

Użytkowanie przedrębne

Razem

Bez wskazań

Zal. na etat1)

Niezal. na etat

Razem

ha

m3

ha

m3

ha

m3

ha

m3

ha

m3

ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Smogulec

262,31

52053

-

433

262,31

52486

885,03

43945

1147,34

96431

184,75

2

Jaktorówko

209,97

39748

-

167

209,97

39915

1039,30

49257

1249,27

89172

76,78

3

Lipiny

198,74

38827

-

4

198,74

38831

1017,10

45470

1215,84

84301

47,97

4

Piłka

206,81

44843

-

23

206,81

44866

872,45

39320

1079,26

84186

92,48

5

Margonin

326,27

57106

-

1002

326,27

58108

840,83

40440

1167,10

98548

105,24

6

Klotyldzin

255,15

51412

-

84

255,15

51496

822,38

38990

1077,53

90486

28,55

Margonin

1459,25

283989

-

1713

1459,25

285702

5477,09

257422

6936,34

543124

535,77

7

Oleśniczka

314,82

65786

-

-

314,82

65786

724,37

44210

1039,19

109996

339,16

8

Strzelecki Gaj

267,51

45722

-

222

267,51

45944

959,91

44990

1227,42

90934

220,85

9

Karczewnik

329,08

63994

-

252

329,08

64246

859,04

40244

1188,12

104490

199,31

10

Budzyń

296,05

64931

-

137

296,05

65068

881,68

43450

1177,73

108518

225,23

11

Drążki

235,59

53510

-

55

235,59

53565

1051,16

45390

1286,75

98955

121,85

Podanin

1443,05

293943

-

666

1443,05

294609

4476,16

218284

5919,21

512893

1106,40

Nadleśnictwo

2902,30

577932

-

2379

2902,30

580311

9953,25

475706

12855,55

1056017

1642,17

1)Zaliczone na etat – netto z 5% przyrostu