Wydawca treści Wydawca treści

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Siedliska borowe występują łącznie na 54,0% powierzchni, a siedliska lasowe na 46,0%.

Głównymi gatunkami panującymi w dominujących typach siedliskowych lasu są:

·         Bśw          -   So (99,90%),

·         BMśw      -   So (96,66%),

·         LMśw      -   So (85,34%), Db (7,21%),

·         Lśw          -   Db (44,13%), So (24,11%), Bk (13,78%).

Udział procentowy typów siedliskowych lasów

Udział powierzchniowy gatunków panujących w Nadleśnictwie

Głównym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Podanin jest sosna, panująca na 83,88% powierzchni. Ważniejszymi gatunkami są również: dęby (Db, Dbs, Dbb, Dbc) w sumie zajmują – 6,27%, Brz – 3,52%, Ol – 2,91%, Bk – 1,56%, powierzchni leśnej zalesionej. Pozostałe gatunki występują sporadycznie, na niewielkich powierzchniach. Udział poszczególnych gatunków jest różny w zależności od obrębu. Bardziej zróżnicowany  jest obręb Podanin, gdzie drzewostany z panującą sosną zajmują 78,29% powierzchni, przy udziale 8,93% - drzewostanów dębowych, 4,08% drzewostanów brzozowych. Mniej zróżnicowany jest obręb Margonin, gdzie drzewostany sosnowe występują na 89,08%, a drugie pod względem udziału drzewostany dębowe zajmują – 3,41%, na trzecim miejscu jest brzoza z udziałem 3,00% powierzchni.

Układ klas wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

Zestawienie powierzchni drzewostanów w klasach i podklasach wieku

Według funkcji lasów, Nadleśnictwo  można podzielić na:

Lasy ochronne – 19,4% pow. leśnej;

Lasy gospodarcze – 80,6% pow. leśnej