Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Podanin można ocenić jako dobry. Sprzyja temu stosunkowo wysoka żyzność siedlisk i dość duże zróżnicowanie drzewostanów. W ostatnich latach w Nadleśnictwie nie odnotowano większych zagrożeń ze strony szkodników pierwotnych.

W warunkach Nadleśnictwa Podanin największe znaczenie mają szkody powodowane przez owady z grupy foliofagów, czyli organizmów żerujących na aparacie asymilacyjnym drzew (szkodniki pierwotne). Na terenie Nadleśnictwa wyznaczony został obszar gradacyjny rozrodu szkodników pierwotnych dębu na pow. 290 ha oraz szkodników pierwotnych sosny na pow. 250 ha.

 

Z czynników abiotycznych lasom Nadleśnictwa Podanin najbardziej zagrażają

  • silne wiatry wywalające,
  • okiść,
  • przymrozki wczesne i późne oraz  zastoiska mrozowe,
  • okresowe susze.

Fot. Drzewostan uszkodzony przez gradobicie w lipcu 2020

Największe zagrożenie od patogenów grzybowych występuje w drzewostanach na gruntach porolnych. Drzewostany te są z reguły w mniejszym lub większym stopniu opanowane przez hubę korzeniową.

Drzewostany na gruntach porolnych wyodrębniono na powierzchni 5184,14 ha, to jest na 30,5% powierzchni gruntów leśnych zalesionych, w tym:

  • w obrębie Margonin     -  39,0%
  • w obrębie Podanin        -  21,3%

 

Fot. Zobrazowanie uszkodzeń drzewostanu z wykorzystaniem podczerwieni

Drzewostany ze stwierdzonymi uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzynę w 2020 zajmują łącznie 331,41 ha, czyli ok. 2 % powierzchni gruntów zalesionych Nadleśnictwa.

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nadleśnictwo Podanin zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego. Teren Nadleśnictwa Podanin znajduje się w zasięgu alarmowania Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży i Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu.

 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

System ochrony przeciwpożarowej oparty jest na całodziennych dyżurach w okresie kwiecień – październik i patrolach terenowych w okresie szczególnego zagrożenia. Prowadzona jest obserwacja z wież przeciwpożarowych za pośrednictwem kamer w leśnictwie Karczewnik w oddz. 95b o współrzędnych geograficznych: szerokości geogr. N 52o58'49" i długości geogr. E 16o51'14", oraz w leśnictwie Margonin w oddz. 245f o współrzędnych geograficznych: szerokości geogr. N 52o59'02" i długości geogr. E 17o04'29".

 

Fot. Wieża przeciwpożarowa – L. Margonin: Lisia Góra

Punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD) znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa Podanin.