Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

Obszary Natura 2000

W Unii Europejskiej w latach 90-tych opracowany został europejski system ekologiczny Natura 2000, zakładający tworzenie obszarów chronionych niezależnie od systemów narodowych. Zasady jego tworzenia uregulowane są w dwóch dyrektywach:

  • Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków, zwanej Dyrektywą Ptasią, wersją skonsolidowaną tej dyrektywy jest Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
  • Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory, zwanej Dyrektywą Siedliskowąlub Habitatową.

Rzeczpospolita Polska, jako członek Unii Europejskiej, jest zobowiązana do wyznaczenia sieci obszarów Natura 2000 zgodnie z tymi dyrektywami.

Projekt listy obszarów Natura 2000 opracowuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, przekazuje Komisji Europejskiej listę proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty oraz listę obszarów specjalnej ochrony ptaków.

Według stanu na 1.01.2022 r. w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Podanin występują następujące fragmenty obszarów Natura 2000:

  • Dolina Noteci" (PLH300004) – dla obszaru specjalnej ochrony siedlisk SOO,
  • „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego"(PLB300001) – dla obszaru specjalnej ochrony ptaków OSO.

PLB300001 „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego"

Aktualne granice obszaru określa Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z dnia 12 styczeń 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 25, poz. 133). Powierzchnia całego obszaru wynosi 32672,07 ha.

Obszar obejmuje pradolinę rzeczną o zmiennej szerokości od 2 do 8 km, która ma tu przebieg równoleżnikowy. Od północy obszar graniczy z wysoczyzną Pojezierza Krajeńskiego - maksymalne deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem wysoczyzny dochodzą tu do 140 m. Od południa pradolina jest ograniczona piaszczystym Tarasem Szamocińskim, zajętym w znacznej mierze przez lasy, stykającym się z krawędzią Pojezierza Chodzieskiego. Znaczne części pradoliny zostały zmeliorowane i prowadzona jest na nich gospodarka łąkowa. W kilku miejscach pradoliny założono stawy rybne, na których prowadzona jest intensywna hodowla ryb - stawy Antoniny, Smogulec, Ostrówek, Występ i Ślesin. Zachodnia część pradoliny, objęta przez obszar, jest obecnie doliną Noteci. Część wschodnia jest doliną żeglownego Kanału Bydgoskiego, wybudowanego w końcu XVIII w., łączącego dorzecza Odry i Wisły.

Obszar OSO „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego", obejmuje swoim zasięgiem nieznaczną część północnych oderwanych kompleksów nadleśnictwa. Przebieg granicy obszaru zachodzący na północną część nadleśnictwa pokrywa się w większości z przebiegiem granicy obszaru SOO „Dolina Noteci".

W zasięgu Nadleśnictwa obszar zajmuje 10336,59 ha, czyli 31,6% ogólnej powierzchni OSO, Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo zajmują 253,33 ha,

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadleśnictwo Podanin w zasięgu OSO PLB 300004 „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego"

 

PLH300004 „Dolina Noteci"

Aktualne granice obszaru określa Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 z dnia 12 styczeń 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 25, poz. 133). Powierzchnia całego obszaru wynosi 50532 ha.

Obszar SOO „Dolina Noteci" obejmuje swoim zasięgiem tylko małą część północnych niewielkich kompleksów nadleśnictwa. Przebieg granicy obszaru zachodzący na północną część nadleśnictwa pokrywa się w większości z przebiegiem granicy obszaru OSO „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego".

W zasięgu Nadleśnictwa obszar zajmuje 9794,75 ha, czyli 19,38% ogólnej powierzchni SOO. Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo zajmują łącznie 146,07 ha.

W Standardowym Formularzu Danych (tzw. SDF) dla „Doliny Noteci" odnotowano 16 typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku Dyrektywy Siedliskowej, w tym dla 15 wskazano ocenę znaczenia ogólnego A,B lub C. Odnotowano także 22 gatunki ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, które na tym terenie należą do ptaków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych, oraz 5 gatunków ptaków migrujących. Gatunki te nie są przedmiotem ochrony w obszarze siedliskowym.

Nadleśnictwo Podanin w zasięgu SOO