Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż nieruchmości

SA.2281.10.2020

 

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież,

ogłasza negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Sprzedaż odbędzie się na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj.: Dz. U. 2020 r. poz. 6 z późn. zm.), art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532).

 

  1. Opis przedmiotów sprzedaży

Lp.

Nr działki ewidencyjnej

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Pow. [ha]

KW

Cena wywoławcza

Zaliczka

1

2007

Chodzieski

Chodzież

Miasto Chodzież

0,0052

PO1H/00022004/4

3550,00

500 zł

2

2011

Chodzieski

Chodzież

Miasto Chodzież

0,0063

PO1H/00022004/4

3950,00

500 zł

3

2008

Chodzieski

Chodzież

Miasto Chodzież

0,0058

PO1H/00022004/4

3750,00

500 zł

4

2000

Chodzieski

Chodzież

Miasto Chodzież

0,0035

PO1H/00022004/4

3050,00

500 zł

5

2003

Chodzieski

Chodzież

Miasto Chodzież

0,0041

PO1H/00022004/4

3200,00

500 zł

Wszystkie działki zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Chodzieskiego stanowią tereny mieszkaniowe (B). Zgodnie z ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 113, poz. 2769) działki stanowią teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolnostojących. Zlokalizowane są wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Kształt działek oparty jest na planie prostokąta – dłuższy bok mierzy średnio 21 m, a krótszy 3 m. Do działek od strony północnej (dłuższy bok) przylegają działki zabudowane (użytek gruntowy B) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – od południa (dłuższy bok) działka stanowiąca drogę (dr) nr 4422/1 własność Miasta Chodzież. Nieruchomości mogą stanowić roszczenie o zwiększenie użyteczności innej nieruchomości - ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej tj. przylegającej od zachodniej strony działki, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej nieruchomości sąsiedniej. Przez nieruchomości przechodzą podziemne elementy sieci uzbrojenia terenu, na które nie są ustanowione służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego. Kształt i rozmiary działek uniemożliwiają wykorzystanie ich na cele budowlane. Nieruchomości nie są obciążone skutecznymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym niezależnymi od wpisu w księgach wieczystych, prawami czy roszczeniami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu nimi, nie są przedmiotem żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego, ani administracyjnego, są wolne od długów, zajęć i wierzytelności, nie są przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia egzekucyjnego. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków. Nieruchomości zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o lasach podlegają prawu pierwokupu przez gminę.

  1. Terminy przeprowadzonych przetargów:

Przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2007, 2011, 2008, 2000, 2003 położonych przy ul. Gajowej w Chodzieży, które zakończone zostały wynikiem negatywnym. Pierwszy nieograniczony przetarg pisemny odbył się w dniu 9 czerwca 2020 r., natomiast drugi nieograniczony przetarg pisemny odbył się w dniu 11 sierpnia 2020 r.

  1. Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Dodatkowych informacji udziela sekretarz nadleśnictwa Pan Michał Nawrot od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 14.00 pod nr tel.: 67 282 98 97 lub w siedzibie Nadleśnictwa Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież.

  1. Sposób i miejsce składania ofert.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia  27.10.2020 r. do godz. 8.30 w siedzibie Nadleśnictwa Podanin, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Negocjacja cenowa na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gajowej w Chodzieży– nie otwierać przed 27.10.2020 r. godz. 9.00”  na adres: Podanin 65, 64-800 Chodzież. Na kopercie należy podać imię i nazwisko / nazwę firmy i adres, który umożliwia odesłanie zgłoszeń złożonych po terminie. Oferty należy składać na odpowiednim formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do „Szczegółowych warunków udziału w negocjacjach cenowych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 2007, 2011, 2008, 2000, 2003 położonych przy ul. Gajowej w Chodzieży”, które  można otrzymać w sekretariacie nadleśnictwa lub pobrać ze strony internetowej http://www.podanin.pila.lasy.gov.pl w zakładce Informacje/Sprzedaż nieruchomości. Uczestnik negocjacji związany jest z ofertą do daty zakończenia negocjacji.

  1. Termin i miejsce przetargu.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież w dniu 27.10.2020 r. o godz. 9.00.

  1.  Wysokość zaliczki, jej forma, termin i miejsce wniesienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie zaliczki określonej w pkt 1 ogłoszenia. Zaliczkę można wnieść w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Szczegóły zawarte zostały w „Szczegółowych warunkach udziału w negocjacjach cenowych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 2007, 2011, 2008, 2000, 2003 położonych przy ul. Gajowej w Chodzieży”, które można otrzymać w sekretariacie nadleśnictwa lub pobrać ze strony internetowej http://www.podanin.pila.lasy.gov.pl w zakładce Informacje/Sprzedaż nieruchomości.

  1.  Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości.

Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygra negocjacje nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Zapłata skuteczna będzie, gdy w tym dniu należność znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego.

  1.  Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

  1.  Dodatkowe informacje.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji bez wybrania którejkolwiek z ofert. Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków. Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania negocjacji.

 

Jacek Kulpiński

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/