Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Wyhodowanie trwałych, zdrowych drzewostanów, przy osiągnięciu maksymalnej zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna na zasadzie reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu to główne cele hodowli lasu. Zadania te brane są pod uwagę w określaniu wskazań gospodarczych dla Nadleśnictwa.

 HODOWLA LASU

W bieżącym 10-leciu przewiduje się 798,23 ha odnowień i zalesień na powierzchniach otwartych. Odnowienia pod osłoną drzewostanów, związane z rębnią częściową i gniazdową, zaplanowano na powierzchni 1031,41 ha.  Przy realizacji  powyższych zadań  staramy się  wykorzystywać istniejące odnowienia naturalne, których jakość, wzrost i rozwój zapewniają dalszy sukces hodowlany.

Podsadzenia produkcyjne (wprowadzanie II piętra) zaprojektowano na powierzchni 323,29 ha, na siedliskach BMśw (z GTD Db So lub Bk So) i żyźniejszych, głównie w drzewostanach IIb i IIIa kl. wieku.

Poprawki i uzupełnienia  przewidywane są w wysokości 192,95 ha, w tym  poprawki na gruntach projektowanych do odnowienia i zalesienia (zgodnie z zaleceniem NTG - 15%) -  167,99 ha.  

Pielęgnowaniem gleby planuje się objąć powierzchnię 2033,71 ha. Jest to powierzchnia manipulacyjna, nieobejmująca wielokrotności zabiegów. 

Pielęgnowanie upraw, czyli czyszczenia wczesne projektuje się wykonać na powierzchni 1081,01 ha, w tym w uprawach zainwentaryzowanych – 393,40 ha.

Czyszczenia późne – bez pozyskania miąższości (CP) zaplanowano na powierzchni 1230,41 ha: w obrębie Margonin – 711,32 ha, w obrębie Podanin – 519,09 ha

NASIENNICTWO I SELEKCJA

Lasy Nadleśnictwa Podanin  położone są w granicach dwóch regionów pochodzenia:

·         352  –  Gminy: Ujście, Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin, Gołańcz,

·         355 – Gmina Kcynia.

Obiekty selekcyjne w Nadleśnictwie Podanin to:

·           wyłączony drzewostan nasienny

·           gospodarcze drzewostany nasienne

·         drzewo mateczne (doborowe),

·         źródła nasion,

·         uprawa testująca,

·         uprawy pochodne,

·         uprawy zachowawcze.

Nadleśnictwo posiada 1 wyłączony drzewostan nasienny sosny zwyczajnej o powierzchni 6,68 ha, 31 gospodarczych drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni  294,0 ha, 1 zarejestrowane  drzewo mateczne (doborowe) Bk oraz drzewa – źródła nasion – zlokalizowane na 23 wydzieleniach.

Stanowi to bazę pokrywającą zapotrzebowanie Nadleśnictwa na dobrej jakości nasiona podstawowych gatunków drzew leśnych, z których produkuje się sadzonki  w Szkółce Leśnej „Margonin".

Zatwierdzonych do realizacji jest 10 bloków upraw pochodnych. Blok nr I podzielony jest na cztery podbloki - Ia, Ib, Ic, Id.

Według stanu na 31.12.2019 r. Nadleśnictwo założyło 193,37 ha upraw pochodnych, w tym:

·         w obrębie Margonin – 178,94 ha

·         w obrębie Podanin – 14,43 ha

oraz trzy uprawy zachowawcze w bloku upraw pochodnych nr IV, o powierzchni 21,82 ha.

Powierzchnia produkcyjna szkółki leśnej, przeznaczona bezpośrednio do produkcji materiału sadzeniowego oraz ugorowana (nie obejmuje powierzchni dróg, ścieżek, magazynów i innych obiektów gospodarczych) wynosi 5,39 ha.

ZESTAWIENIE  ZADAŃ  NA LATA OD 2012 DO 2021

I Pielęgnowanie lasu -2182,7 ha  w tym:

·         pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw-393,4ha

·         pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników-1594,76ha

·         trzebieże-12042,84ha

 II . Zadania dotyczące zalesień i odnowień

·         zalesienie gruntów - 5,18ha

·         odnowienie halizn, płazowin i zrębów - 158,67ha

·         powierzchnia odnowień bieżących - 1340,91ha

·         powierzchnia podsadzeń, dolesień i uzupełnień – 517,73ha

·         powierzchnia melioracji -1366,15 ha

·         pielęgnowanie nowozakładanych upraw -1504,76 ha