Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Wyhodowanie trwałych, zdrowych drzewostanów, przy osiągnięciu maksymalnej zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna na zasadzie reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu to główne cele hodowli lasu. Zadania te brane są pod uwagę w określaniu wskazań gospodarczych dla Nadleśnictwa.

HODOWLA LASU

W bieżącym 10-leciu zaprojektowano Odnowienia otwarte  na powierzchni 659,37 ha. W tym odnowienie halizn, płazowin i zrębów ubiegłego okresu – 40,01 ha, zrębów bieżących 619,36 ha. Do odnowienia przyjęto 80% powierzchni projektowanych zrębów zupełnych.

Zalesienia gruntów nieleśnych nie zaprojektowano.

Odnowienia pod osłoną w drzewostanach przewidzianych  do użytkowania rębniami złożonymi

zaprojektowano na łącznej powierzchni 894,74 ha. Do odnowienia zaprojektowano 80% powierzchni

projektowanych odnowień po cięciach uprzątających rębnią IIIaU.

Wprowadzanie II piętra zaprojektowano na pow. 637,92 ha, głównie na siedliskach BMśw,

LMśw i Lśw, a także na LMw i Lw, jako przebudowę drzewostanów niezgodnych z TD.

Dolesienie luk zaprojektowano na łącznej powierzchni 2,82 ha. Są to luki, których

uproduktywnienie z gospodarczego punktu widzenia jest uzasadnione.

Poprawki i uzupełnienia w uprawach i młodnikach istniejących zaprojektowano na

powierzchni 4,33 ha. Zgodnie z ustaleniami KZP jako maksymalną powierzchnię poprawek

i uzupełnień do wykonania przyjęto 10% zaplanowanych odnowień otwartych i po rębniach złożonych

– 155,41 ha.

Wprowadzania podszytów nie zaprojektowano.

Pielęgnację gleby zaprojektowano w uprawach istniejących wymagających tego zabiegu, na

zrębach ubiegłego okresu oraz na nieodnowionych gniazdach, na łącznej powierzchni 402,49 ha.

Czyszczenia wczesne zaprojektowano na uprawach założonych w ubiegłym okresie na łącznej

powierzchni 429,60 ha.

Czyszczenia późne zaprojektowano w młodnikach jako jednorazowy zabieg na łącznej

powierzchni 1 800,23ha.

Melioracje agrotechniczne zaprojektowano na wszystkich powierzchniach projektowanych do

użytkowania rębnego i na powierzchniach do odnowienia, wymagających tego zabiegu, na łącznej

NASIENNICTWO I SELEKCJA

Lasy Nadleśnictwa Podanin  położone są w granicach dwóch regionów pochodzenia:

·         352  –  Gminy: Ujście, Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin, Gołańcz,

·         355 – Gmina Kcynia.

Obiekty selekcyjne w Nadleśnictwie Podanin to:

·           wyłączony drzewostan nasienny

·           gospodarcze drzewostany nasienne

·         drzewo mateczne (doborowe),

·         źródła nasion,

·         uprawa testująca,

·         uprawy pochodne,

·         uprawy zachowawcze.

Nadleśnictwo posiada 1 wyłączony drzewostan nasienny sosny zwyczajnej o powierzchni 6,68 ha, 29 gospodarczych drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni  259,15 ha, 1 zarejestrowane  drzewo mateczne (doborowe) Bk oraz drzewa – źródła nasion – zlokalizowane na17 wydzieleniach.

Stanowi to bazę pokrywającą zapotrzebowanie Nadleśnictwa na dobrej jakości nasiona podstawowych gatunków drzew leśnych, z których produkuje się sadzonki  w Szkółce Leśnej „Margonin".

Zestawienie zbiorcze gospodarczych drzewostanów nasiennych

Gatunek panujący

Obręby:

Nadleśnictwo

Margonin

Podanin

szt.

pow.-ha

szt.

pow.-ha

szt.

pow.-ha

So

3

30,88

9

109,59

12

140,47

Dbs

1

4,27

7

54,11

8

58,38

Dbb

3

15,77

1

3,44

4

19,21

Bk

 

 

1

26,7

1

26,70

Brz

 

 

1

1,22

1

1,22

Ol

 

 

1

3,50

1

3,50

Md

2

9,67

-

-

2

9,67

Razem

9

60,59

20

198,56

29

259,15

 

Zatwierdzonych do realizacji jest 10 bloków upraw pochodnych. Blok nr I podzielony jest na cztery podbloki - Ia, Ib, Ic, Id.

Według stanu na 01.01.2022 r.  Nadleśnictwo założyło 266,41 ha upraw pochodnych, w tym:

·         w obrębie Margonin – 238,66 ha

·         w obrębie Podanin – 27,75 ha

oraz trzy uprawy zachowawcze w bloku upraw pochodnych nr IV, o powierzchni 21,82 ha.

Powierzchnia produkcyjna szkółki leśnej, przeznaczona bezpośrednio do produkcji materiału sadzeniowego oraz ugorowana (nie obejmuje powierzchni dróg, ścieżek, magazynów i innych obiektów gospodarczych) wynosi 5,39 ha.

Poniżej zestawienie przeciętnego rocznego zapotrzebowania na sadzonki wyliczonego na podstawie zadań hodowlanych przewidzianych do realizacji w bieżącym 10-leciu.

 

Zestawienie przeciętnego rocznego zapotrzebowania na sadzonki gatunków głównych i domieszkowych (w tys.szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatunek

Odnowienia na pow. otwartych

Odnowienia po rębniach złożonych

Zalesienia

Dolesienia luk

Podsadzenia produkcyjne

Podszyty

Porawki i uzupełnienia

Ogółem

So

586,08

473,64

 

1,44

 

 

137,16

1198,32

Md

8,86

7,2

 

 

 

 

1,32

17,38

Św

11,5

3,5

 

 

20,64

 

1,85

37,49

Dg

 

 

 

 

 

 

 

 

Db.b

30,4

44,64

 

 

 

 

 

75,04

Db.s

7,92

188,56

 

1,04

63,64

 

19,52

280,68

Bk

3,68

84,64

 

0,24

129,52

 

4,72

222,8

Brz

24,42

1,02

 

 

 

 

2,04

27,48

Ol

0,18

1,8

 

0,18

 

 

0,36

2,52

Js

 

 

 

 

 

 

 

0

Lp

3,36

14,58

 

 

7,04

 

 

24,98

Gb

2,76

12,42

 

 

25,56

 

 

40,74

Kl

 

 

 

 

 

 

 

0

Jw.

0,12

2,76

 

 

8,84

 

 

11,72

Wz

0,54

2,34

 

 

 

 

0,36

3,24

Gr

 

0,6

 

 

 

 

 

0,6

Jb

 

 

 

 

 

 

 

0

Cz.pt

 

0,48

 

 

 

 

 

0,48

Tp.b

 

 

 

 

 

 

 

0

Tp.c

 

 

 

 

 

 

 

0

Ak

 

 

 

 

 

 

 

0

Razem

679,82

838,18

0

2,9

255,24

0

167,33

1943,47

 

ZESTAWIENIE  ZADAŃ  NA LATA OD 2022 DO 2031

 I Pielęgnowanie lasu -12585,57 ha  w tym:

 ·         pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw - 832,09 ha

 ·         pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników - 800,23ha

 ·         trzebieże - 9953,25 ha

 II . Zadania dotyczące zalesień i odnowień

·         zalesienie gruntów – 0,00ha

·         odnowienie halizn, płazowin i zrębów – 40,01ha

·         odnowienia drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego – 1514,10ha         

w tym zrębami zupełnymi – 619,36ha

·         podsadzenia i dolesienia – 640,74ha

·         poprawki  i uzupełnienia – 159,74ha powierzchnia melioracji -1366,15 ha

·         melioracje – 2404,88ha