Lista aktualności Lista aktualności

Zasady udostępniania lasu

Kwestie związane z udostępnianiem lasów dla ludności reguluje rozdział 5 i art. 26 - 31 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 r.

I. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach prawnych związanych z udostępnianymi terenami leśnymi, tj.

1) stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące: uprawy leśne do wysokości 4 m, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją

2) Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego, występuje duże zagrożenie pożarowe, wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskiwaniem drewna

W przypadku upraw leśnych do 4m wysokości nie istnieje obowiązek umieszczania jakichkolwiek znaków informacyjnych! Wchodzenie więc do młodników i na uprawy w poszukiwaniu grzybów, ziół itp.  w świetle prawa jest to wykroczenie (art.151 KW).

II. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi - bez względu na porę roku!

 

Nielegalny wjazd do lasu

 

Drogami leśnymi możemy się poruszać jedynie wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Ograniczenia nie dotyczą inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Uwaga! Postój pojazdów na obszarach leśnych jest dopuszczalny tylko  w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych (parking, miejsce postoju).

Nie stosowanie się do tych przepisów naraża na odpowiedzialność z art. 151 lub 161 kodeksu wykroczeń!

III. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

IV. W lasach oraz na terenach śródleśnych  oraz w odległości do 100 m od granicy lasu,zabrania się rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi przez nadleśniczego i bez jego zgody; korzystania z otwartego płomienia; wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

V.Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody Nadleśniczego.

W lasach zabrania się:

1. zanieczyszczania gleby i wód,

2. zaśmiecania,

Wysypane śmieci w lesie

3. rozkopywania gruntu,

4. niszczenia grzybów oraz grzybni,

5. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,

6. niszczenia urządzeń, obiektów gospodarczych turystycznych  i technicznych oraz znaków i tablic,

7. zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,

8. rozgarniania i zbierania ściółki,

9. wypasu zwierząt gospodarskich,

10. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

11. wybierania jaj i piskląt , niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich , a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,

12. płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,

13. puszczania psów luzem,

Bezpańskie psy w lesie

14. hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających  wszczęcia alarmu.

 

AKTUALNOŚCI:

 

Został wprowadzony monitoring lasów Nadleśnictwa Podanin.

 

Monitoring spowodował ograniczenie pospolitych wykroczeń, zaśmiecanie i wjazd do lasu.

Ponadto monitorowanie terenu ułatwiło ujęcie sprawców kradzieży drewna.