Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja

Nadleśnictwo Podanin jest samodzielną jednostką gospodarczą i organizacyjną w strukturze LP. Wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:

 1. biuro nadleśnictwa,
 2. leśnictwa,
 3. szkółka leśna,
 4. gospodarstwo łowieckie.

W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)   działy:

 1. gospodarki leśnej, kierowany przez zastępcę nadleśniczego,
 2. finansowo-księgowy, kierowany przez głównego księgowego,
 3. administracyjno- gospodarczy, kierowany przez sekretarza,
 4. posterunek straży leśnej, kierowany przez starszego strażnika leśnego -  komendanta posterunku,

2)  samodzielne stanowiska pracy:

 1. inżynier nadzoru – ds. kontroli,
 2. inżynier nadzoru – ds. gospodarki łowieckiej
 3. ds. pracowniczych 

   

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego wykonuje zadania i odpowiada  za całokształt spraw z zakresu gospodarki leśnej, łowieckiej i łąkowo - rolnej.

Dział gospodarki leśnej – kierowany przez zastępcę nadleśniczego, odpowiada za realizację zadań z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu, stanu posiadania i gospodarki łąkowo-rolnej.

Gospodarstwo łowieckie kierowane przez leśniczego ds. łowieckich obejmuje obwód łowiecki nr 51 stanowiący OHZ LP, wyłączony z wydzierżawiania i zarządzany przez nadleśnictwo, gdzie realizowane są następujące cele:

 • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
 • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków   bytowania zwierzyny,
 • uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
 • spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa.

Leśniczy prowadząc leśnictwo  odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z gospodarką leśną w granicach powierzonego leśnictwa oraz ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem. Podporządkowany jest bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podleśniczego, który mu bezpośrednio podlega.

Leśniczy szkółkarz odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki szkółkarskiej na szkółce leśnej Margonin oraz zabezpieczeniem  potrzeb w zakresie nasiennictwa leśnego. Nadzoruje również właściwe zagospodarowanie bazy nasiennej. Podporządkowany jest bezpośrednio zastępcy nadleśniczego.

Leśniczy ds. łowieckich prowadzi gospodarstwo łowieckie  i odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej i łąkowo - rolnej na terenie OHZ LP – obwodu nr 51, wyłączonego z wydzierżawienia  i zarządzanego przez nadleśnictwo. Podporządkowany jest bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podleśniczego, który mu bezpośrednio podlega.

Podleśniczy bezpośrednio podlega leśniczemu, do którego został przydzielony.

Główny księgowy odpowiada za całokształt zagadnień w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-gospodarczego, analiz, sprawozdawczości oraz organizację i sprawowanie kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa.

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego, kierowanego przez głównego księgowego należy przede wszystkim:

 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej nadleśnictwa,
 • kontrola poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa (kontrola formalno-rachunkowa),
 • windykacja należności,
 • prowadzenie rachunkowości oraz kasy nadleśnictwa,
 • naliczanie płac pracowników, prowadzenie rozliczeń z tyt. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń pracowniczych,
 • sporządzanie planów finansowo-gospodarczych, analiz i sprawozdawczości finansowo-księgowej,
 • rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • zarządzanie zbiorami danych osobowych.

Sekretarz jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa i prowadzeniem spraw inwestycyjno–remontowych, zamówieniami publicznymi i obsługą prawną nadleśnictwa.

Dział administracyjno – gospodarczy (SA), kierowany przez sekretarza  odpowiada za:

 • prowadzenie  sekretariatu nadleśnictwa,
 • zaopatrzenie, remonty, zakupy oraz budowę środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa,
 • transport wewnętrzny i jego ewidencję,
 • dzierżawę i najem gruntów, mieszkań, budynków i budowli oraz pozostałych składników majątkowych,
 • przygotowanie danych do deklaracji podatkowych dotyczących podatków lokalnych – z wyłączeniem podatku leśnego oraz sporządzane deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie całości zagadnień związanych z utrzymaniem spójności, funkcjonalności i bezpieczeństwa SILP, wewnętrznej sieci informatycznej oraz stanowisk komputerowych i sprzętu informatycznego w biurze nadleśnictwa,
 • administrowanie stroną internetową nadleśnictwa, BIP LP oraz SWIP,
 • prowadzenie analitycznej ewidencji wyposażenia , kartoteki mundurowej i odzieży BHP,
 • prowadzenie magazynu i gospodarki materiałowej oraz dokumentacji z tym związanej,
 • ewidencję i rozliczenie druków ścisłego zarachowania,
 • kasację zużytych lub zbędnych składników majątkowych,
 • prowadzenie postępowań na usługi, dostawy i roboty budowlane zgodnie z obowiązującą ustawą prawo zamówień publicznych oraz nadzór nad przestrzeganiem tej ustawy przez pozostałe komórki organizacyjne nadleśnictwa,
 • terminowe przeglądy stanu technicznego budynków, budowli, dróg i urządzeń,
 • prowadzenie ośrodka edukacji leśnej społeczeństwa, spraw dotyczących turystycznego udostępniania lasu oraz związanej z tym infrastruktury,
 • kontrolę merytoryczną i funkcjonalną w zakresie określonym obowiązującym regulaminem kontroli wewnętrznej.

Do zadań Posterunku  Straży Leśnej, kierowanego przez starszego strażnika leśnego – komendanta należy:

 • prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym
 • zapobieganie, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie,
 • prowadzenie magazynu broni, spraw związanych z zakresem obronności oraz spraw niejawnych,
 • obsługa spraw związanych z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.

Inżynier nadzoru sprawuje kontrolę funkcjonalną prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie, w zakresie wynikającym z obowiązującego regulaminu kontroli wewnętrznej lub bieżących poleceń nadleśniczego. Wydaje zalecenia w trybie ustalonym przez nadleśniczego. Ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego w zakresie planowania, wykonania i rozliczenia prac w gospodarce leśnej, łowieckiej i łąkowo-rolnej oraz certyfikacji prawidłowej gospodarki leśnej.

Inżynier nadzoru ds. gospodarki łowieckiej sprawuje kontrolę funkcjonalną prawidłowości wykonywania zadań gospodarczych w nadleśnictwie, w zakresie wynikającym z obowiązującego regulaminu kontroli wewnętrznej lub bieżących poleceń nadleśniczego. Ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego oraz inżynierem nadzoru w zakresie planowania, wykonywania i rozliczenia prac w gospodarce leśnej, łowieckiej i łąkowo-rolnej.

Stanowisko ds. pracowniczych odpowiada za prowadzenie spraw kadrowych i obsługi pracowniczej, a w szczególności:

 • ewidencji osobowej aktualnych i byłych pracowników nadleśnictwa,
 • sporządzanie dokumentacji rentowej i emerytalnej,
 • spraw związanych z płacami oraz szkoleniami pracowników,
 • archiwum zakładowego,
 • funduszu socjalnego,
 • ewidencji skarg i wniosków