Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin szlaków rowerowych, szlaków konnych i ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Podanin

Regulamin szlaków rowerowych, szlaków konnych i ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Podanin.

 

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby zachować jego zasoby, granice swobody użytkowania wyznaczonych w lesie turystycznych obiektów liniowych określają normy prawne, kulturowe oraz zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. Wyznaczone i oznaczone szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne przeznaczone są do rekreacji i wypoczynku. Korzystanie z nich jest bezpłatne.
 2. Lasy Państwowe nie są organizatorem turystyki pieszej, rowerowej, konnej itd. na terenie Nadleśnictwa Podanin.
 3. Szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo użytkowników, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność.
 4. Każda osoba dorosła korzysta ze szlaków oraz infrastruktury ścieżek na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 5. Poruszanie się po szlakach i ścieżkach edukacyjnych powinno odbywać się od świtu do zmroku.
 6. Zarówno cały szlak, jak i jego pojedyncze odcinki, mogą być okresowo zamykane
  z powodu prowadzenia na przylegających do nich powierzchniach niebezpiecznych prac gospodarczych lub z powodu innych ważnych względów przyrodniczych. Naruszenie okresowego zakazu wstępu, związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną  przepisami prawa.
 7. Należy pamiętać, że na szlakach i ścieżkach edukacyjnych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, złamane konary. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają użytkownikom oraz uszkodzenia infrastruktury ścieżek winny być, w miarę możliwości, zgłaszane administracji Nadleśnictwa Podanin (tel.: 67 282 98 97, adres e-mail: podanin@pila.lasy.gov.pl ).
 8. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu, ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
 9. Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno - sportowymwymaga uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin oraz spełnienia warunków przewidzianych przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 10. Za niezastosowanie się do niniejszego regulaminu może zostać nałożona na turystę przez Służbę Leśną kara. Turysta może też zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu - pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 11. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego alarmowania Straży Pożarnej – tel. 998, 112 lub/i Nadleśnictwa Podanin – tel. 606 968 878.