Ogłoszenia Ogłoszenia

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E
o naborze na staż na rok 2015 / 2016

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, w oparciu o Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie kandydatów na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Pile.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na staż, posiadający status absolwenta - to osoby, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.

I. Wszyscy kandydaci ubiegający się o staż składają następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na staż ( w tym adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu i preferowane
  nadleśnictwo do odbycia stażu),
-  oświadczenie o nie odbywaniu stażu w Lasach Państwowych,
-  oświadczenie o składaniu dokumentów przyjęcia na staż tylko w RDLP w Pile,
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Ponadto absolwenci wyższych szkół ubiegający się o przyjęcie na staż składają:
- kopię dyplomu ukończenia studiów lub  zaświadczenie o ich ukończeniu,
Absolwenci średnich szkół leśnych, ubiegający się o przyjęcie na staż składają:
-  kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

Absolwenci szkół wyższych innych niż leśne, ubiegający się o przyjęcie na staż:
będą przyjmowani zgodnie z potrzebami kadrowymi w jednostkach:
-z wykształceniem ekonomicznym : w Nadleśnictwie: Krzyż, Podanin, Potrzebowice, Wałcz, Wronki, Tuczno, Płytnica, Kalisz Pomorski, Durowo - lub administracyjnym, Płytnica - lub administracyjnym.
- z wykształceniem administracyjnym: Jastrowie, Wałcz,
Absolwenci składają dokumenty analogicznie jak w przypadku absolwentów wyższych szkół leśnych.

II. Na żądanie RDLP w Pile absolwent jest zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.

III. Dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr pokój nr 22 i 23 lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „STAŻ" na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile; ul. Kalina 10, 64-920 Piła, w terminie do 18 września 2015 roku ( istotna data wpływu )

IV. Rozstrzygnięcie przyjęcia na staż nastąpi w dniach 1 - 2 października 2015 roku. Osoby przyjęte na staż otrzymają zawiadomienie na piśmie.

V. W  przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczających limit, RDLP w Pile przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o ewentualnym egzaminie, jego forma oraz termin, zostanie umieszczona na stronie internetowej RDLP w Pile.

VI. Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacji i Kadr  RDLP w Pile tel. (67) 212-48-44 wew. 862.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Ryszard Standio

 

Piła, 5 sierpnia 2015 r.