Aktualności Aktualności

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko księgowa/y

Podanin, dnia  21 października 2020 r.

NK.1101.46.2020.MSz

 

Ogłoszenie w sprawie naboru

na stanowisko księgowa/y

 

 

 1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież

e-mail: podanin@pila.lasy.gov.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.lasy.gov.pl lub www.podanin.pila.gov.pl

 

 1.  Obowiązki:
 • naliczanie płac pracowników, prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń pracowniczych,
 • terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań,
 • prowadzenie spraw związanych z windykacją należności,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.
 1.  Oferowane warunki:
 •   stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, na pełen etat),
 •   wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji, od 5000 zł brutto, zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników PGL LP z dnia 29 stycznia 1993 r. z późniejszymi zmianami,
 •   praca biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku w godz. od   

    7.00 do 15.00, w siedzibie Nadleśnictwa Podanin,

 •   ciągły rozwój kwalifikacji poprzez szkolenia,
 •   możliwość dofinansowania studiów podyplomowych lub kursów tematycznych,
 •   ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach,
 •   szeroki pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna – Medicover, dofinansowanie do:   
   wypoczynku indywidualnego, kolonii, półkolonii i zimowisk dla dzieci, wycieczek zakładowych
   oraz biletów do kina, teatru, na koncerty, karnetów na siłownie, basen itp., 
 •   praca w miłej atmosferze, w prężnym zespole księgowych.

 

 1. Wymagania:
 •   wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 •   mile widziane doświadczenie pracy w księgowości,
 •   znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, prawa pracy, podatków od osób fizycznych, ochrony danych osobowych,
 •   znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 •   znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office),
 •   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku pracy,
 •   samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 •   umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy,

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1.   CV wraz z przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia,
 2.   skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 3.   skany dokumentów potwierdzających posiadane kursy i szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem,

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów:

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko księgowa/y znajduje się na portalu internetowym pracuj.pl pod adresem www.pracuj.pl

Aplikację wraz z wymaganymi dokumentami i danymi kontaktowymi należy składać za pośrednictwem portalu do dnia 8 listopada 2020 roku.

 

 1.  Informacje dodatkowe:

          Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

Etap I – weryfikacja aplikacji i dokumentów zgromadzonych na portalu Pracuj.pl,

Etap II – udział w sprawdzianie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych dla wybranych kandydatów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 1.  Kandydaci spełniający wymagania formalno-merytoryczne i zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
 2.   Oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia należy przedłożyć do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3.   Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest specjalista ds. pracowniczych – pani Magdalena Szrama tel. 67 282-98-97
 4.   Aplikacje kandydatów, którym nie zaproponowano nawiązania stosunku pracy, zostaną usunięte z portalu pracuj.pl w terminie 90 dni od ogłoszenia ofert pracy oraz  zniszczone (trwale usunięte z elektronicznych nośników danych) w terminie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego u pracodawcy. 
 5.   Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin zastrzega sobie prawo do unieważnienia rekrutacji na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 6.   Nadleśnictwo Podanin nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
 7.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) dalej RODO, Nadleśnictwo Podanin w załączniku nr 1 zamieszcza klauzulę informacyjną o postępowaniu z danymi osobowymi uzyskanymi na potrzeby rekrutacji.

 

 

Jacek Kulpiński

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

 

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

                                                                      w Nadleśnictwie Podanin

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Nadleśnictwa Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim Nadleśnictwo Podanin   przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji  o ochronie danych osobowych, tj.:

 

 1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Podanin z siedzibą
  w Podanin 65, 64-800 Chodzież, tel. 67 282 98 97, fax. 67 281 07 85, e-mail: podanin@pila.lasy.gov.pl 
 2.   W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodpodanin@pila.lasy.gov.pl  
 3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko księgowa(y) w Nadleśnictwie Podanin, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli Pan/Pani wyrazi na to zgodę. Jednocześnie zgoda na przetwarzanie konkretnych danych osobowych nie będzie stanowiła podstawy do ich przetwarzania, jeżeli obowiązujące przepisy prawa na to nie pozwalają. Przepisy uprawniające do przetwarzania danych osobowych: art. 221a i 221b Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4.    W przypadku zawarcia umowy o pracę, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5.    W przypadku zakwalifikowania się do II etapu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, a następnie zniszczone (trwale usunięte z elektronicznych nośników danych)
  przez okres 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego u pracodawcy. 
 6.   W przypadku, nie zakwalifikowania się do kolejnych etapów rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na portalu pracuj.pl przez okres max. 90 dni od ogłoszenia ofert pracy.
 7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.
 8.    Zakres danych, jakie pracodawca ma obowiązek żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest  wskazany w art. 221 §1 Kodeksu Pracy. 
 9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 221 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko księgowa(y). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału ww. procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Nadleśnictwo Podanin.
 10.    Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy iodpodanin@pila.lasy.gov.pl  
 11.  Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
 12.  Pani/a dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Materiały do pobrania